PDFTiskEmail

O Paktu

Evropská unie (EU) jde v čele globálního boje proti klimatickým změnám a vytkla si jej jako jednu ze svých hlavních priorit. Její ambiciózní cíle jsou vyjádřeny v iniciativě Balíčku EU pro klimatickou akci a obnovitelné energie , jenž zavazuje členské státy EU k omezení emisí CO2 do r. 2020 minimálně o 20 %. Signatáři Paktu STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ přispívají k cílům politiky prostřednictvím oficiálního závazku, že při realizaci svých Akčních plánů udržitelného energetického rozvoje (Sustainable Energy Action Plans, SEAP) půjdou nad rámec uvedeného cíle.

Klíčová úloha orgánů místní správy

Místní orgány hrají při zmírňování klimatických změn zásadní úlohu. Zdrojem a místem více než poloviny emisí skleníkových plynů jsou města. Ve městech také žije a pracuje 80 % obyvatel, kteří zde spotřebovávají 80 % energie. Místní orgány jako správní místa, jež jsou občanům nejblíže, mají ideální předpoklady porozumět jejich potřebám i obavám. Kromě toho jsou schopny řešit náročné problémy komplexněji a usnadňovat přitom slaďování veřejných a osobních zájmů, stejně jako začleňování cílů udržitelné energie do celkových směrů rozvoje ve městech, ať již jde o rozvoj alternativních zdrojů energie, efektivnější využívání energií, či změny v chování.

Místní samosprávy se proto musí stát vůdčími aktéry realizace udržitelné energetické politiky a svým úsilím na tomto poli si musí vydobýt uznání a podporu. Pakt STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ je ambiciózní iniciativou Evropské komise; dává evropským městům, jež se do ní průkopnicky zapojují, vůdčí impuls na cestě ke snižování dopadů klimatických změn, a to prostřednictvím uskutečňování místních politik udržitelné energetiky, které vytvářejí stabilní pracovní příležitosti v místech, zvyšují kvalitu života občanů a řeší zásadní sociální problémy.

Oficiální závazek signatářů Paktu nalézá výraz v konkrétních opatřeních a projektech. Signatářská města dávají souhlas s tím, že při provádění svých Akčních plánů budou povinná podávat hlášení a umožňovat monitoring. Dávají také souhlas k tomu, že při nedodržení závazků bude jejich účast na úmluvě ukončena.

Města se také zavazují, že na tyto úkoly vyčlení dostatečné lidské zdroje, budou mobilizovat zapojení občanů ve své působnosti do realizace akčního plánu, mimo jiné prostřednictvím pořádání místních energetických dnů, a že budou vytvářet síť spolupráce s dalšími městy.